Όροι χρήσης

Ηλικιακός περιορισμός

Ανήλικοι κάτω των 18 μπορουν ναχρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μας μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το girafe.gr μπορει να χρησιμοποιήσει νόμιμα τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάςσύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικώνδεδομένων καθώς και τιςδιατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ). Η συλλογήπληροφοριών γίνεται για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και για να σαςαποστέλλουμε ηλεκτρονικά το newsletter μας εάν εσείς το επιθυμείτε.

 Ζητάμε ονοματεπωνυμο,διέυθυνση αποστολής, emailκαι τηλεφωνο επικοινωνίας απαραιτητο για την αποστολη΄της παραγγελίας σας. Η Girafe.gr δεσμεύεται για τηνπροστασία του απορρήτου σας.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο που εμφανίζεταιστην ιστοσελίδα girafe.gr και περιλαμβάνει κείμενα, τα γραφικά, τιςεικόνες  ανήκει στηνιδιοκτησία του girafe.gr και προστατεύεται από τους Ελληνικούς καιΕυρωπαϊκούς νομούς περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

 

Όροι συναλλαγής

Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη, υπέρ του καταναλωτή, εάν πριν από τη σύναψή της, ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών:

α)  τη ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,

β)  τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού

γ)  την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

δ)  τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,

ε)   τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,

στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης,

ζ)   το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και

η)  ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ποu επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.

 

Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συζήτησης με τον καταναλωτή.

3.   Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες της επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη σύμβασης.

4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται στον καταναλωτή αγαθά ή υπηρεσίες, αντίστοιχα, χωρίς προηγούμενη σχετική παραγγελία του, εφόσον αυτός καλείται για την απόκτησή τους  έναντι καταβολής τιμήματος ή για την επιστροφή τους, ακόμη και όταν δεν καταβάλλει τις δαπάνες αποστολής. Σε περίπτωση που αποστέλλονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες κατά το προηγούμενο εδάφιο,  ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, απαλλασσόμενος  και από την υποχρέωση φύλαξης ή και επιστροφής των αγαθών. Η μη  απάντηση του καταναλωτή σε περίπτωση αποστολής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που δεν παραγγέλθηκαν δεν συνιστά συναίνεση ή σιωπηρή αποδοχή της σχετικής συναλλαγής εκ μέρους του.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες που παρήγγειλε ο καταναλωτής, προμηθεύει όμως σε αυτόν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ισοδύναμης ποιότητας και στην ίδια τιμή, με την υποχρέωση να γνωστοποιήσει  εγγράφως στον καταναλωτή, ότι μπορεί να επιστρέψει τα αγαθά ή να μην αποδεχθεί τις υπηρεσίες υποκατάστασης, εάν δεν ανταποκρίνονται στους όρους της συμφωνίας και ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον προμηθευτή. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και η αποστολή δειγμάτων ή διαφημιστικών δώρων.

| Copyright © 2024